علامت نسبت های مثلثاتی در دایره مثلثاتی

علامت نسبت های مثلثاتی در دایره مثلثاتی

دایره مثلثاتی:

به دایره ای به شعاع واحد گفته می شود.با استفاده از این دایره می توان نسبت های مثلثاتی را به سادگی به دست آورد.

نسبت های مثلثاتی:

1.سینوس

2.کسینوس

3.تانژانت

4.کتانژانت

با ما همراه باشید تا ببینیم هر یک از این نسبت های مثلثاتی در ربع های دایره چه علامتی دارند.