دامنه ی نوسان

دامنه ی نوسان

نوسان چیست؟

نوعی حرکت است که رفتاری تکرار شونده یا رفت و برگشتی دارد.

صرف نظر کردن از نیرو های اتلافی به معنای:

 ثابت بودن انرژی مکانیکی نوسانگر در تمام طول مسیر است.

خب بچه ها در این ویدئوی بینجو می خواهیم با مفهوم های موج،نوسان و دامنه نوسان آشنا شویم.

ما این مفاهیم را در قالب یک مسئله ی کامل به شما آموزش می دهیم بریم تا با هم ببینیم.