مفهوم جمع اعداد نامنفی

مفهوم جمع اعداد نامنفی

اعداد مثبت و منفی و نا منفی کدام اند؟

اعدادی که کوچکتر از صفر هستند اعداد منفی هستند.

اعدادی که بزرگتر از صفر هستند اعداد مثبت هستند.

اما به اعداد مثبت و صفر نا منفی می گویند.

مثال:

خب در مثال بالا می بینیم که جمع رادیکال ها صفر شده است پس آن ها صفر هستند،عبارت های داخل رادیکال را مساوی صفر گذاشته و محاسبات را انجام می دهیم.