جمع چند عدد نامنفی

جمع چند عدد نامنفی

در ویدئو های قبلی به طور کامل با اعداد مثبت،منفی و نامنفی آشنا شدیم و مثال های زیادی حل کردیم.

در این ویدئوی بینجو می خواهیم یک مثال از جمع چند عدد نامنفی براتون حل کنیم.

نکته:

این نکته را حتما به یاد داشته باشید و از آن استفاده کنید،زیرا با یادگرفتن آن سوالات را آسان تر و سریع تر می توانید حل کنید.