رادیکال

رادیکال

رادیکال چیست؟

رادیکال یک عملگر ریاضی است که از اعداد جذر می گیرد.

رادیکال ها می توانند فرجه های متفاوتی داشته باشند.

نکات:

نکات رادیکال را می توانید در تصاویر زیر ببینید.