ریشه و رادیکال

ریشه و رادیکال

خب همانجور که در ویدئو های قبلی گفتیم رادیکال یک عملگر است که عملیات جذر را انجام می دهم.

ریشه گیری:

ریشه گیری بستگی به فرجه ی رادیکال دارد که اگر 2 باشد ریشه ی دوم گرفته می شود،اگر فرجه 3 باشد ریشه ی سوم گرفته می شود و به همین ترتیب ادامه می یابد.

مثال:

در مثال زیر می توانید می توانید تعریفی از ریشه گیری را به زبان ریاضی یاد بگیرید.