معیار های نمره دهی Speaking

معیار های نمره دهی Speaking

آزمون آیلتس معتبر ترین و جامع ترین آزمون انگلیسی در دنیا است،یکی از بخش های آن اسپیکینگ یا مهارت صبحت است که در این ویدئوی بینجو می خواهیم شما را با معیار های نمره دهی در این بخش آشنا کنیم.

معیار های نمره دهی:

1.fluency

2.lexical resource

3. grammatical rangee 

4.pronunciation