معیارهای نمره دهی اسپیکینگ در آزمون آیلتس

معیارهای نمره دهی اسپیکینگ در آزمون آیلتس

بچه زود بیاین به ما بپیوندید و ویدئوهای ما را ببینید تا خیلی زود صفر تا صد آزمون آیلتس را یاد بگیرید.

معیارهای نمره دهی اسپیکینگ آیلتس:

1-Fluency and coherence

2-Lexical Resource

3-gramatical  range and accuracy

4-pronunciation

یکی از نکات قابل توجه در آزمون اسپیکینگ این است که لزوما نیاز نیست که لهجه Biritish باشد.

ما را دنبال کنید تا در ادامه بیشتر با مبحث اسپیکینگ آیلتس آشنا شوید.