انواع مثلث به چند دسته تقسیم می شود؟

انواع مثلث به چند دسته تقسیم می شود؟

دانستنی های روز هندسه را با ما یاد بگیرید و دانش خود را گسترش دهید.

انواع مثلث:

مثلث حاده:مثلثی که همه زوایای داخلی آن کمتر از 90 درجه باشد.

مثلث قائمه:مثلثی که یک زاویه قائمه(90 درجه) دارد.

مثلث منفرجه:مثلثی که یک زاویه باز داشته باشد.

هندسه را با بینجو یاد بگیرید.