زاویه داخلی و خارجی هر مثلث چگونه بدست می آید؟

زاویه داخلی و خارجی هر مثلث  چگونه بدست می آید؟

خبر خبر اصل هندسه روی شکل ها می چرخد بخصوص حول مثلث، بچه ها تمام نکات مثلث را بدانید تا نصف هندسه را یاد بگیرید و به سرعت  پاسخ دهید.

مجموع زوایای داخلی مثلث برابر 180 و مجموع زوایای خارجی مثلث 360 درجه می باشد.

مجموع زوایای داخلی n ضلعی برابر است با:

n-2)*180)

اکنون ویدئو را ببینید و یاد بگیرید.