ضرب فرجه ها

ضرب فرجه ها

فرجه چیست؟

فرجه بر عکس توان است که تنها در اعداد زیر رادیکال معنا دارد.

مثال:

2به توان 5 برابر 32 است.

و رادیکال 32 با فرجه 5 برابر 2 است.

ولی حالا بریم ضرب فرجه ها را یاد بگیریم.به مثال زیر توجه کنید.

ضرب فرجه ها

خب همانجور که در مثال می بینید ابتدا فرجه و توان را در یک عدد دلخواه ضرب می کنیم و جواب به دست می آید.