تجزیه رادیکال ها

تجزیه  رادیکال ها

آخرین نکته از رادیکال ها.

تجزیه رادیکال ها:

یکی از راه حل های از بین بردن ریشه دوم این است که عبارت شامل ریشه دوم را به توان دو برسانیم به همین شیوه مشابه می توان رادیکال با فرجه سه را به توان سه رساند و آن را از بین برد.

مثالی ساده از تجزیه رادیکال ها:

در اینجا یک مثال ساده از تجزیه رادیکال ها را برایتان حل کردیم اما برای حل مثال های پیچیده تر بهتر است که ویدئو را ببینید.