کلاس آنلاین ضبظ شده. مبحث چگالی

کلاس آنلاین ضبظ شده. مبحث چگالی
محاسبات چگالی در گاز ها و مخلوط ها