مهندس سعید تیزرو - مدرس شیمی کنکور و پایه - مدرسه سلام تهرانپارس - شیمی یازدهم

مهندس سعید تیزرو - مدرس شیمی کنکور و پایه - مدرسه سلام تهرانپارس - شیمی یازدهم