تکنیک درازو نشست

تکنیک درازو نشست
این مدل درازو نشست بعنوان مدل پایه برای شروع فعالیت های تقویت قدرت و استقامت عضلات شکم و کمر پیشنهاد می شود تا با توجه به ضعف عضلات فرد یا دانش آموز جلوی آسیبهای احتمالی گرفته شود. بعد از اصلاح تکنیک و رساندن رکورد فرد به سطح سلامت می توان از تکنیک های دیگر دراز و نشست استفاده نمود.