حد در بینهایت

حد در بینهایت
در این فیلم یک روش تستی در مورد حد در بی نهایت (قاعده بنا) بیان می کنیم.