فصل ۲- قسمت اول: جمع و تفریق اعداد مثبت و منفی

فصل ۲- قسمت اول: جمع و تفریق اعداد مثبت و منفی
در این ویدیو می‌آموزیم که فصل ۲ ریاضی هفتم، کلا از دو قسمت تشکیل شده است. ۱- جمع و تفریق اعداد مثبت و منفی ۲- ضرب و تقسیم اعداد مثبت و منفی در این قسمت، جمع و تفریق را می‌آموزیم.