ریاضی هفتم- فصل ۲- قسمت دوم: ضرب و تقسیم اعداد صحیح

ریاضی هفتم- فصل ۲- قسمت دوم: ضرب و تقسیم اعداد صحیح
در این ویدیو می‌آموزیم که فصل ۲ ریاضی هفتم، کلا از دو قسمت تشکیل شده است. ۱- جمع و تفریق اعداد مثبت و منفی ۲- ضرب و تقسیم اعداد مثبت و منفی در این قسمت، ضرب و تقسیم را می‌آموزیم.