اثار و برکات زیارت عاشورا

اثار و برکات زیارت عاشورا
این کلیپ در خصوص فضیلت خواندن زیارت عاشورا و تاثیر آن در سرنوشت ما در معاد تهیه شده است