آثار و برکات خواندن دعای فرج

آثار و برکات خواندن دعای فرج
خواندن دعای فرج از توصیه های موکد دین و احادیث ماست و لذا تبیین فلسفه قرائت این دعا برای دانش آموزان از الزامات است