مستندی از اقدام پژوهی زعیمیان

مستندی از اقدام پژوهی زعیمیان
مستندی از اقدام پژوهی زعیمیان-این ویدیو شامل کلیپی از صحبت های مادر یکی از دانش آموزان اینجانب است که در راستای مستند سازی پژوهش ارسالی نقش اینجانب در سرنوشت دانش آموز مورد نظر و ایجاد انگیزش را توضیح می دهد.