تخم مرغ نجات

تخم مرغ نجات
پروژهی برای ساخت وسیله ای که بتواند مقاومت تخم مرغ را در بربر ضربات حفظ کند.