نجات تخم مرغ ها

نجات تخم مرغ ها
پروژهی برای ساخت وسیله ای که بتواند مقاومت تخم مرغ را در بربر ضربات حفظ کند.