معرفی دبیرستان فرهنگ(پسرانه)

معرفی دبیرستان فرهنگ(پسرانه)

پایه دهم:3 کلاس انسانی

پایه یازدهم:3 کلاس انسانی 

پایه دوازدهم:3 کلاس انسانی