مجتمع آموزشی دخترانه قوی فکر(غیر دولتی)

مجتمع آموزشی دخترانه قوی فکر(غیر دولتی)

پایه دهم :1 کلاس ریاضی 1 کلاس تجربی 1 کلاس انسانی

پایه یازدهم:1 کلاس ریاضی 1 کلاس تجربی

پایه دوازدهم :1 کلاس ریاضی 1 کلاس تجربی