رابطه ی شیب خط با تانژانت زاویه-تدریس

رابطه ی شیب خط با تانژانت زاویه-تدریس