ساده کردن عبارت های رادیکالی-تمرین

ساده کردن عبارت های رادیکالی-تمرین