ضرب و تقسیم رادیکال ها-تمرین

ضرب و تقسیم رادیکال ها-تمرین