ترفند ضرب سریع اعداد

ترفند ضرب سریع اعداد
این ترفند به شما در کاهش زمان انجام عملیات ضرب کمک میکند.